Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Khi in báo cáo Bảng cân đối kế toán, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn

Khi in báo cáo Bảng cân đối kế toán, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R27, trên báo cáo bảng cân đối tài khoản có thể lựa chọn không hiển thị các chỉ tiêu không có phát sinh để báo cáo bớt dài, giảm thông tin không cần thiết

Chi tiết thay đổi

 • Trên tham số báo cáo bổ sung thêm tùy chọn Không hiển thị các chỉ tiêu có số liệu = 0. Các báo cáo bổ sung tùy chọn này bao gồm:
 • TT200:
  • B01-DN: Bảng cân đối kế toán
  • B01a-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ)
  • B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp
 • TT133:
  • B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
  • B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • Giả sử đơn vị có yêu cầu quản trị riêng về chi tiết các khoản thu chi: ví dụ như Phải thu khách lẻ, Phải thu khách hàng thường xuyên... Đơn vị đã thiết lập công thức cho các chỉ tiêu đặc thù trên báo cáo Bảng cân đối kế toán, các nghiệp vụ này chỉ hạch toán trên sổ quản trị mà không hạch toán trên sổ tài chính. Đơn vị mong muốn các chỉ tiêu đặc thù này chỉ hiển thị khi in báo cáo tại sổ quản trị, còn khi in Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế thì không hiển thị các chỉ tiêu tự thiết lập này, khi đó đơn vị thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC\Báo cáo tài chính, thực hiện in từ báo cáo tài chính đã lập:

    

  • Khi tích chọn vào tùy chọn này thì tất cả các báo cáo tài chính đã lập, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khi in ra sẽ không hiển thị các chỉ tiêu không có phát sinh số liệu.
  • Ngoài ra, tại mục Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán, khi thực hiện in báo cáo thì trên giao diện tham số cũng bổ sung thêm tùy chọn Không hiển thị các chỉ tiêu có số liệu = 0


Xem thêm
Khi in mã vạch, kế toán muốn xác định được các VTHH hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.
Khi in báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in LSX (chi tiết NVL), kế toán muốn thể hiện được số lượng TP, NVL theo ĐVT chính và ĐVT để phục vụ kiểm tra, đối chiếu với phiếu xuất kho
Kế toán muốn khi in chứng từ kế toán tại chứng từ mua hàng không qua kho, hiển thị được thông tin: Đối tượng sử dụng, khoản mục chi phí phát sinh
Kế toán mong muốn có báo cáo chi tiết công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được hình ảnh VTHH để bộ phận giao hàng và sản xuất không bị nhầm lẫn
Khi in phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kế toán muốn hiển thị thông tin số điện thoại của đại lý để phục vụ cho quá trình giao hàng được thuận tiện.
Kế toán mong muốn hiển thị tên nhà cung cấp, khách hàng trên hợp đồng mua, hợp đồng bán để kế toán không chọn nhầm đối tượng
Khi xem/in sổ chi tiết mua hàng, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện rõ nguồn gốc VTHH để làm báo cáo quản trị và và gửi báo mua hàng theo yêu cầu của sở công thương.
Kế toán trưởng muốn khi người dùng không có quyền sửa trên phân hệ TSCĐ thì không được sửa TSCĐ khi xem nhanh chứng từ ghi tăng TSCĐ từ tab Sổ TSCĐ
Kế toán mong muốn Giá trị đã thanh toán của hợp đồng mua trên danh sách hợp đồng không phản ánh nghiệp vụ giảm giá hàng mua (Nợ TK 331/Có TK 241) để số liệu chính xác
Khi in báo cáo So sánh số lượng bán, doanh số bán theo thời gian, kế toán muốn hiển thị số lượng bán theo đúng ĐVT ghi nhận để không phải giải trình lại cho giám đốc
Khi thực hiện cập nhật hàng loạt đơn giá bán của VTHH (giá cố định, giá bán 1, 2,3) theo ĐVT chính, kế toán muốn tự động cập nhật đơn giá bán VTHH theo ĐVT chyển đổi
Khi in hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in), kế toán mong muốn có thêm thông tin Chi nhánh ngân hàng của KH để thuận tiện trong công tác bán hàng và thu tiền KH.
Khi nhân bản chứng từ chuyển tiền nội bộ, kế toán mong muốn khi sửa thông tin lý do chuyển tiền thì diễn giải chi tiết phải ăn theo nhằm tiết kiệm thao tác, thời gian
Khi in báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Kế toán mong muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Kế toán muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn mua hàng để theo dõi được Tổng số tiền phải trả, số đã thanh toán, số còn phải trả để theo dõi thanh toán cho NCC