Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 > Khi điều chỉnh giá bán trên danh mục VTHH, kế toán muốn các chính sách giá bán đã lập sẽ tự cập nhật giá bán mới nhất để không mất thời gian sửa lại giá từng mặt hàng

Khi điều chỉnh giá bán trên danh mục VTHH, kế toán muốn các chính sách giá bán đã lập sẽ tự cập nhật giá bán mới nhất để không mất thời gian sửa lại giá từng mặt hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R25, cho phép đơn vị cập nhật giá bán mới nhất của vật tư hàng hóa cho các chính sách giá đã lập nhằm tiết kiệm thời gian cho kế toán khi cập nhật giá cho chính sách giá

Các bước thực hiện

Ví dụ:

 • Trên menu Danh mục\Vật tư hàng hóa, khai báo vật tư BUTBI có giá bán như sau:

 

 • Trên menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá, vật tư BUTBI được thiết lập chính sách giá như sau (Dựa trên giá bán 1 trong danh mục và tăng số tiền lên 5.000 đồng)

 

 • Đến cuối tháng 10 do đơn giá mua vào tăng thêm, dẫn tới Giá bán 1 trong danh mục của VTHH là 27.000, khi đó có thể cập nhật giá bán cho chính sách giá đã lập theo 1 trong 2 cách:
 • Cách 1: Cập nhật lại giá cho tất cả VTHH có thay đổi trên chính sách giá.
  • Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá, chọn chính sách giá cần tính giá, sau đó chọn chức năng Tính lại giá bán.
  • Chọn Yes, chương trình sẽ thực hiện Tính lại giá bán, sau khi tính toán xong sẽ đưa câu thông báo "Tính lại giá bán thành công"
 • Cách 2: Chọn từng vật tư để tính lại giá bán
 • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa, chọn vật tư cần tính lại giá trên chính sách giá, sau đó chọn chức năng Tính lại giá bán cho chính sách giá

 

 • Tích chọn chính sách giá cần tính lại giá, nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Yes chương trình sẽ thực hiện tính lại giá bán cho vật tư hàng hóa đã chọn và thông báo "Tính lại giá bán thành công"
 • Kết quả sau khi thực hiện tính lại giá bán cho chính sách giá tại Danh mục\VTHH hoặc tại chức năng Tính lại giá bán trên chính sách giáXem thêm
Trường hợp áp dụng PP tính giá đích danh, kế toán muốn khi lập phiếu nhập kho HBTL có chọn phiếu xuất thì khi giá trên PXK thay đổi thì tự cập nhật phiếu nhập kho HBTL
Kế toán muốn in Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ khách hàng thể hiện cụ thể nội dung giảm khác trong kỳ (chiết khấu, HBTL ...) và Phát sinh giảm công nợ lũy kế năm
Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải thu của từng KH
Kế toán trưởng muốn kế toán bán hàng không được phép lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất khi không có quyền Xuất kho để tránh nhầm lẫn, trùng lắp số liệu.
Khi xem số Thực chi của từng Hợp đồng bán, kế toán muốn chỉ hiển thị chứng từ đã thanh toán, không lấy cả chứng từ ghi nhận chi phí để thể hiện đúng số liệu thực tế
Khi lập đơn đặt hàng mới, kế toán mong muốn xem nhanh được số lượng hàng tồn đã trừ số lượng đặt hàng chưa giao của các đơn hàng cũ để đảm bảo tiến độ các đơn hàng
Khi xác định kỳ tính giá theo hợp đồng, kế toán muốn lọc được theo mã hợp đồng để tìm nhanh các hợp đồng thuộc cùng 1 loại
Khi xem báo cáo Quyết toán thuế GTGT năm, chỉ tiêu Tổng cộng Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang và Số thuế GTGT chuyển kỳ sau hiển thị đúng thực tế
Trên sổ chi tiết công nợ phải trả, kế toán muốn hiển thị số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính để phục vụ cho công tác đối chiếu công nợ với NCC
Khi in phiếu Nhập/Xuất kho, kế toán muốn thể hiện được thông tin đặc tính của VTHH để đảm bảo thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa
Kế toán mong muốn có thể quyết toán tạm ứng nhiều lần cho một chứng từ chi tạm ứng để phục vụ công tác quyết toán tạm ứng tại đơn vị được nhanh chóng, thuận tiện
Kế toán muốn in được UNC Ngân hàng Techcombank theo mẫu mới nhất
Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn ghi nhận được thông tin địa điểm giao hàng để phục vụ công tác bán hàng được thuận tiện và nhanh chóng
Kế toán mong muốn khi in chứng từ kế toán có thể lấy thông tin tên và địa chỉ của đối tượng Có trên chứng từ để phục vụ quản lý và lưu trữ hồ sơ của đơn vị
Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải trả của từng NCC
Khi xem báo cáo Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để đánh giá kết quá bán hàng của nhiều nhóm VTHH cùng lúc
Trên Bảng cân đối tài khoản (mẫu số dư 1 bên), khi xem chi tiết phát sinh TK 112 kế toán muốn chương trình liên kết đến Sổ chi tiết TK này để in được nhanh sổ chi tiết TK
Giám đốc muốn Nhật ký truy cập ghi lại được mã hàng nào đã được thay đổi giá trong từng lần tính giá để kiểm soát việc tính giá được chính xác