Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 > Khi xem số Thực chi của từng Hợp đồng bán, kế toán muốn chỉ hiển thị chứng từ đã thanh toán, không lấy cả chứng từ ghi nhận chi phí để thể hiện đúng số liệu thực tế

Khi xem số Thực chi của từng Hợp đồng bán, kế toán muốn chỉ hiển thị chứng từ đã thanh toán, không lấy cả chứng từ ghi nhận chi phí để thể hiện đúng số liệu thực tế


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R25, chương trình có tính năng lựa chọn số liệu Thực chi ở danh sách hợp đồng bán chỉ lấy lên các chứng từ thanh toán để tránh bị trùng lặp và quản lý tình hình chi hiệu quả hơn

Các bước thực hiện

 • Ví dụ:
 • Ngày 06/10/2017 đơn vị phát sinh nghiệp vụ mua hàng chuyển thẳng ra công trình chi tiết theo hợp đồng bán như sau.

   

 • Ngày 13/10/2017 đơn vị phát sinh nghiệp vụ thanh toán công nợ chi tiết theo hợp đồng bán như sau.

   

 • Để xem số Thực chi của hợp đồng bán theo chứng từ đã thanh toán thực hiện như sau:
 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tại mục Cách lấy số liệu Thực chi của hợp đồng bán, tích chọn tùy chọn Khi thực chi bằng tiền

   

 • Vào phân hệ Hợp đồng: Số liệu tại cột Thực chi\tab Hợp đồng bán và tab Thực chi sẽ chỉ hiện thị chứng từ đã thanh toán.
 • Ngoài ra, đơn vị có thể lựa chọn xem số thực chi của hợp đồng bán theo chứng từ ghi nhận chi phí hoặc theo cả chứng từ ghi nhận chi phí và chứng từ đã thanh toán:
 • Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn tùy chọn Khi ghi nhận chi phí thì Số liệu tại cột Thực chi\tab Hợp đồng bán và tab Thực chi sẽ chỉ hiện thị chứng từ ghi nhận chi phí

   

 • Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn tùy chọn Cả hai thì Số liệu tại cột Thực chi\tab Hợp đồng bán và tab Thực chi sẽ chỉ hiện thị chứng từ ghi nhận chi phí và chứng từ đã thanh toán.

Lưu ý:

 • Với dữ liệu tạo mới thì chương trình ngầm định chọn tùy chọn "Khi thực chi bằng tiền".
 • Đối với dữ liệu convert từ phiên bản trước R25, convert SME2012, convert SME 2015 thì ngầm định chọn tùy chọn "Cả hai"


Xem thêm
Trường hợp áp dụng PP tính giá đích danh, kế toán muốn khi lập phiếu nhập kho HBTL có chọn phiếu xuất thì khi giá trên PXK thay đổi thì tự cập nhật phiếu nhập kho HBTL
Kế toán muốn in Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ khách hàng thể hiện cụ thể nội dung giảm khác trong kỳ (chiết khấu, HBTL ...) và Phát sinh giảm công nợ lũy kế năm
Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải thu của từng KH
Kế toán trưởng muốn kế toán bán hàng không được phép lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất khi không có quyền Xuất kho để tránh nhầm lẫn, trùng lắp số liệu.
Khi điều chỉnh giá bán trên danh mục VTHH, kế toán muốn các chính sách giá bán đã lập sẽ tự cập nhật giá bán mới nhất để không mất thời gian sửa lại giá từng mặt hàng
Khi lập đơn đặt hàng mới, kế toán mong muốn xem nhanh được số lượng hàng tồn đã trừ số lượng đặt hàng chưa giao của các đơn hàng cũ để đảm bảo tiến độ các đơn hàng
Khi xác định kỳ tính giá theo hợp đồng, kế toán muốn lọc được theo mã hợp đồng để tìm nhanh các hợp đồng thuộc cùng 1 loại
Khi xem báo cáo Quyết toán thuế GTGT năm, chỉ tiêu Tổng cộng Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang và Số thuế GTGT chuyển kỳ sau hiển thị đúng thực tế
Trên sổ chi tiết công nợ phải trả, kế toán muốn hiển thị số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính để phục vụ cho công tác đối chiếu công nợ với NCC
Khi in phiếu Nhập/Xuất kho, kế toán muốn thể hiện được thông tin đặc tính của VTHH để đảm bảo thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa
Kế toán mong muốn có thể quyết toán tạm ứng nhiều lần cho một chứng từ chi tạm ứng để phục vụ công tác quyết toán tạm ứng tại đơn vị được nhanh chóng, thuận tiện
Kế toán muốn in được UNC Ngân hàng Techcombank theo mẫu mới nhất
Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn ghi nhận được thông tin địa điểm giao hàng để phục vụ công tác bán hàng được thuận tiện và nhanh chóng
Kế toán mong muốn khi in chứng từ kế toán có thể lấy thông tin tên và địa chỉ của đối tượng Có trên chứng từ để phục vụ quản lý và lưu trữ hồ sơ của đơn vị
Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải trả của từng NCC
Khi xem báo cáo Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để đánh giá kết quá bán hàng của nhiều nhóm VTHH cùng lúc
Trên Bảng cân đối tài khoản (mẫu số dư 1 bên), khi xem chi tiết phát sinh TK 112 kế toán muốn chương trình liên kết đến Sổ chi tiết TK này để in được nhanh sổ chi tiết TK
Giám đốc muốn Nhật ký truy cập ghi lại được mã hàng nào đã được thay đổi giá trong từng lần tính giá để kiểm soát việc tính giá được chính xác