Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 > Trường hợp áp dụng PP tính giá đích danh, kế toán muốn khi lập phiếu nhập kho HBTL có chọn phiếu xuất thì khi giá trên PXK thay đổi thì tự cập nhật phiếu nhập kho HBTL

Trường hợp áp dụng PP tính giá đích danh, kế toán muốn khi lập phiếu nhập kho HBTL có chọn phiếu xuất thì khi giá trên PXK thay đổi thì tự cập nhật phiếu nhập kho HBTL


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R25, đối với phương pháp tính giá đích danh (tương tự như đáp ứng đối với phương pháp tính giá BQTT và NTXT), nếu khi lập chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại có lựa chọn Đơn giá nhập kho lấy từ giá xuất kho thì khi thực hiện tính giá xuất kho hoặc bỏ ghi, ghi sổ chứng từ xuất, chương trình sẽ cho phép cập nhật lại giá của chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại

Chi tiết thay đổi

Cho phép kế toán lựa chọn có cập nhật đơn giá nhập trên chứng từ nhập kho từ hàng bán trả lại khi thực hiện tính giá xuất kho hay không?

 • Bổ sung tuỳ chọn Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

 

Lưu ý:

 • Với dữ liệu được tạo mới thì chương trình sẽ ngầm định tích chọn "Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho".
 • Với dữ liệu được chuyển đổi từ các bản trước hoặc từ MISA SME.NET 2015 hoặc từ MISA SME.NET 2012 lên, chương trình sẽ mặc định không tích chọn tuỳ chọn trên để đảm bảo không ảnh hưởng đến số liệu của khách hàng.
 • Nếu tích chọn Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho, thì khi tính lại giá cho các chứng từ xuất kho đã được chọn trên chứng từ nhập kho hàng bán trả lại hoặc hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập, chương trình sẽ cập nhật lại đơn giá nhập kho vào các chứng từ hàng bán trả lại theo đơn giá xuất mới nhất (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho) theo dòng chi tiết tương ứng của phiếu xuất kho đã được chọn. => Ví dụ: Chứng từ hàng bán trả lại tháng 2 có chọn số phiếu xuất kho thuộc tháng 1.

   

  => Thực hiện tính lại giá cho tháng 1, dẫn đến thay đổi giá trên phiếu xuất kho của tháng 1. Đồng thời, chương trình cập nhật lại giá nhập kho cho các chứng từ hàng bán trả lại của tháng 2 như sau:

   

  Lưu ý:

  • Trường hợp NSD tích chọn tùy chọn "Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho" và chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại hoặc Hàng bán trả lại tích chọn Kiêm phiếu nhập kho chọn "Lấy từ giá xuất kho" và có chọn chứng từ xuất thì khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ xuất sẽ cập nhật luôn giá xuất cho chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại tương ứng
   • Nếu chứng từ nhập kho hàng bán trả lại được xuất bởi các chứng từ xuất khác thì phải thực hiện tính giá xuất kho thì giá trên chứng từ xuất mới được cập nhật lại
  • Nếu đơn vị tính trên chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại khác đơn vị tính trên chứng từ Xuất kho thì khi đổi lại đơn vị tính trên chứng từ chương trình sẽ tự động quy đổi lại giá theo đơn vị tính trên chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại.


Xem thêm
Kế toán muốn in Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ khách hàng thể hiện cụ thể nội dung giảm khác trong kỳ (chiết khấu, HBTL ...) và Phát sinh giảm công nợ lũy kế năm
Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải thu của từng KH
Kế toán trưởng muốn kế toán bán hàng không được phép lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất khi không có quyền Xuất kho để tránh nhầm lẫn, trùng lắp số liệu.
Khi điều chỉnh giá bán trên danh mục VTHH, kế toán muốn các chính sách giá bán đã lập sẽ tự cập nhật giá bán mới nhất để không mất thời gian sửa lại giá từng mặt hàng
Khi xem số Thực chi của từng Hợp đồng bán, kế toán muốn chỉ hiển thị chứng từ đã thanh toán, không lấy cả chứng từ ghi nhận chi phí để thể hiện đúng số liệu thực tế
Khi lập đơn đặt hàng mới, kế toán mong muốn xem nhanh được số lượng hàng tồn đã trừ số lượng đặt hàng chưa giao của các đơn hàng cũ để đảm bảo tiến độ các đơn hàng
Khi xác định kỳ tính giá theo hợp đồng, kế toán muốn lọc được theo mã hợp đồng để tìm nhanh các hợp đồng thuộc cùng 1 loại
Khi xem báo cáo Quyết toán thuế GTGT năm, chỉ tiêu Tổng cộng Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang và Số thuế GTGT chuyển kỳ sau hiển thị đúng thực tế
Trên sổ chi tiết công nợ phải trả, kế toán muốn hiển thị số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính để phục vụ cho công tác đối chiếu công nợ với NCC
Khi in phiếu Nhập/Xuất kho, kế toán muốn thể hiện được thông tin đặc tính của VTHH để đảm bảo thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa
Kế toán mong muốn có thể quyết toán tạm ứng nhiều lần cho một chứng từ chi tạm ứng để phục vụ công tác quyết toán tạm ứng tại đơn vị được nhanh chóng, thuận tiện
Kế toán muốn in được UNC Ngân hàng Techcombank theo mẫu mới nhất
Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn ghi nhận được thông tin địa điểm giao hàng để phục vụ công tác bán hàng được thuận tiện và nhanh chóng
Kế toán mong muốn khi in chứng từ kế toán có thể lấy thông tin tên và địa chỉ của đối tượng Có trên chứng từ để phục vụ quản lý và lưu trữ hồ sơ của đơn vị
Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải trả của từng NCC
Khi xem báo cáo Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để đánh giá kết quá bán hàng của nhiều nhóm VTHH cùng lúc
Trên Bảng cân đối tài khoản (mẫu số dư 1 bên), khi xem chi tiết phát sinh TK 112 kế toán muốn chương trình liên kết đến Sổ chi tiết TK này để in được nhanh sổ chi tiết TK
Giám đốc muốn Nhật ký truy cập ghi lại được mã hàng nào đã được thay đổi giá trong từng lần tính giá để kiểm soát việc tính giá được chính xác