Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý các chi phí trả trước được phân bổ cho nhiều kỳ, chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ

Định khoản

Khi phát sinh chi phí trả trước

Nợ TK 242

      Có TK 111, 112, 331,...

Khi phân bổ chi phí trả trước hàng tháng

Nợ TK 623, 627, 641, 642...
Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)                          

      Có TK 242                                   

Ví dụ

Ngày 05/01/2017, kế toán thực hiện phân bổ chi phí trả trước khoản tiền thuê văn phòng quý I là 30.000.000 cho các phòng ban như Phòng Kinh doanh, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán & Ban giám đốc với tỷ lệ phân bổ lần lượt tương ứng là 40%, 20%, 20%, 20%

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Việc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí đã trả trước nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh (chi phí thuê VP, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ,...) được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Ghi nhận các khoản chi phí trả trước phát sinh

Bước 2: Khai báo các khoản chi phí cần phân bổ vào chi phí SXKD trong nhiều kỳ

Bước 3: Phân bổ các khoản chi phí trả trước
Lưu ý: Với chi phí trả trước đã phát sinh trước khi sử dụng phần mềm, có thể khai thông qua chức năng khai báo Chi phí trả trước đầu kỳ trên thanh công cụ.


Xem thêm