Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Tôi đang sử dụng SQL Server 2008 R2 và muốn chuyển dữ liệu sang SQL Server 2012 thì làm thế nào?
2. Hướng dẫn
Bước 1: Thực hiện cài đặt SQL Server 2012. Tải bộ cài đặt tại đây.
Bước 2: Sao lưu dữ liệu đang sử dụng SQL Server 2008 R2 cần chuyển đổi lên SQL Server 2012. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 3: Phục hồi dữ liệu trên SQL Server 2012. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Lưu ý: Tại bước chọn Máy chủ SQL thì chọn đúng máy chủ SQL Server mới cài đặt.


Xem thêm