Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Tôi muốn tạo mới dữ liệu kế toán trên SQL Server 2012 thì làm thế nào?
2. Hướng dẫn
Bước 1: Thực hiện cài đặt SQL Server 2012. Tải bộ cài đặt tại đây.
Bước 2: Tạo mới dữ liệu kế toán. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Lưu ý: Tại bước khai báo Thông tin dữ liệu thì chọn đúng tên Máy chủ SQL khi cài đặt SQL Server 2012.


Xem thêm