Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Báo cáo giúp: So sánh được số chênh lệch giữa định mức dự toán nguyên vật liệu với số liệu thực tế phát sinh trong kỳ của từng công trình
1. Vào mục Báo cáo\Giá thành\Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.

2. Chọn các Công trình muốn so sánh định mức dự toán.

3. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm