Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.19. Báo cáo  > Báo cáo giá thành > Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng


Báo cáo giúp: Theo dõi tình hình nhập xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo từng đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn hàng/hợp đồng.
1. Vào mục Báo cáo\Giá thành\Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng.
2. Tại mục Thống kê theo: chọn đối tượng muốn thống kê tình hình nhập, xuất kho.
3. Thiết lập các tham số khác như: Kỳ báo cáo; Nhóm VTHH (nếu muốn xem báo cáo của nhóm VTHH bất kỳ); Đơn vị tính (nếu muốn xem báo cáo của Đơn vị tính bất kỳ).
4. Tích chọn Mã hàng và đối tượng muốn thống kê báo cáo.
5. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Để xem báo cáo theo một chỉ tiêu nào đó cần thiết lập theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm