Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Khi Cất Chứng từ bán hàng hoặc Hóa đơn, nếu Tiền thuế GTGT trên Chứng từ bán hàng/Hóa đơn không bằng (Tổng tiền hàng - Chiết khấu) * % Thuế suất (trường hợp tất cả mặt hàng đều có chung thuế suất) thì xuất hiện cảnh báo như trên:
Ví dụ: Tổng tiền thuế GTGT = 545.689đ khác (Tổng tiền hàng - Chiết khấu) * % Thuế suất = (5.456.884 - 0) * 10% = 545.688đ
1. Nếu muốn Tiền thuế GTGT = (Tổng tiền hàng - Chiết khấu) * % Thuế suất thì nhấn Yes trên câu cảnh báo => Chương trình sẽ tự điều chỉnh số tiền chênh lệch vào mặt hàng đầu tiên có tiền thuế.
2. Nếu muốn giữ nguyên Tiền thuế GTGT như hiện tại = Tổng tiền thuế của các mặt hàng chi tiết (đã được làm tròn theo từng dòng chi tiết) thì nhấn No trên câu cảnh báo.


Xem thêm