Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hóa đơn thay thế được lập trên meInvoice.vn khi lấy về MISA SME.NET sẽ hạch toán doanh thu và kê khai thuế như sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn lập trên meInvoice.vn đã lấy về MISA SME.NET để hạch toán doanh thu, sau đó mới xóa bỏ và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice.vn
Bước 1: Lấy hóa đơn từ meInvoice.vn về MISA SME.NET
Bước 2: Hạch toán doanh thu và kê khai thuế:
1. Thực hiện Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế lấy về từ meInvoice.vn (nếu thay đổi các thông tin liên quan đến hạch toán doanh thu như: Thông tin Hàng hóa, Số lượng, Đơn giá...) hoặc Lập hóa đơn cho hóa đơn thay thế lấy về từ meInvoice.vn (nếu chỉ thay đổi các thông tin như Tên Khách hàng, Địa chỉ...)
=> Trên chương trình sẽ tồn tại chứng từ bán hàng được hạch toán theo đúng thông tin trên hóa đơn thay thế và sinh ra hóa đơn thay thế để kê lên tờ khai thuế.
2. Sau khi Cất Chứng từ bán hàng/Hóa đơn lập ở trên, nhấn trên câu cảnh báo => Hóa đơn lập từ HĐ gốc ban đầu sẽ cập nhật trạng thái sang HĐ xóa bỏ để kê lên tờ khai thuế. (Xem mô tả chi tiết tại đây)
Bước 3: Xóa chứng từ bán hàng (được lập kèm HĐ gốc ban đầu lấy về từ meInvoice.vn) để doanh thu không bị trùng với chứng từ bán hàng lập từ hóa đơn thay thế ở bước 2 (Nếu ở bước 2 thực hiện Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế lấy về từ meInvoice.vn)
Trường hợp 2: Hóa đơn được lập, xóa bỏ và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice.vn sau đó mới lấy về MISA SME.NET
Bước 1: Lấy hóa đơn từ meInvoice.vn về MISA SME.NET.
Bước 2: Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế lấy về từ meInvoice.vn => Chương trình sẽ sinh ra Chứng từ bán hàng hạch toán theo đúng thông tin trên hóa đơn thay thế, đồng thời lập kèm hóa đơn thay thế để kê lên tờ khai thuế
Bước 3: Lập hóa đơn cho hóa đơn xóa bỏ lấy về từ meInvoice.vn => Chương trình sẽ sinh ra hóa đơn có trạng thái HĐ xóa bỏ để kê lên tờ khai thuế.
Trường hợp 3: Hóa đơn lập trên meInvoice.vn đã lấy về MISA SME.NET để hạch toán doanh thu và xóa bỏ trên MISA SME.NET, sau đó lại lập hóa đơn thay thế trên meInvoice.vn
Bước 1: Lấy hóa đơn từ meInvoice.vn về MISA SME.NET.
Bước 2: Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế lấy về từ meInvoice.vn => Chương trình sẽ sinh ra Chứng từ bán hàng hạch toán theo đúng thông tin trên hóa đơn thay thế, đồng thời lập kèm hóa đơn thay thế để kê lên tờ khai thuế
Bước 3: Xóa chứng từ bán hàng (được lập kèm hóa HĐ gốc ban đầu lấy về từ meInvoice) để đảm bảo doanh thu không bị trùng với chứng từ bán hàng lập từ hóa đơn thay thế ở bước 2.
Trường hợp 4: Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn trên MISA SME.NET, sau đó lên meInvoice.vn để xóa bỏ và lập hóa đơn thay thế
Cách xử lý tương tự trường hợp 1


Xem thêm