Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có tháng chưa thực hiện phân bổ CCDC, chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các tháng này.


Trường hợp này Kế toán thực hiện phân bổ CCDC cho các tháng được liệt kê trên báo cáo. Xem hướng dẫn phân bổ CCDC tại đây.

Lưu ý: Chỉ thực hiện phân bổ CCDC bắt đầu từ tháng ghi tăng CCDC trở đi.
Ví dụ: CCDC được ghi tăng vào tháng 10/2019, khi kiểm tra kỳ 01/01/2019 - 31/12/2019 chương trình hiển thị tất cả các tháng chưa phân bổ như: tháng 01/2019, tháng 02/2019....Nhưng Kế toán chỉ thực hiện phân bổ CCDC từ tháng 10/2019 trở đi.


Xem thêm