Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:

Các công thức bị trùng nhau khi đồng thời có cả 3 điều kiện sau:
  • Điều kiện 1: Cùng phép tính (+) hoặc (-).
  • Điều kiện 2: Thuộc cùng nhóm ký hiệu (xem các nhóm ký hiệu bên dưới).
Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
  • Điều kiện 3: Tài khoản giống nhau hoặc là tiết khoản của nhau.
Ví dụ: Trên bảng cân đối kế toán, Chỉ tiêu + DUNO(138) sẽ được coi là trùng với Chỉ tiêu + DUNO_ChitietTheoTK(1381). Do:
  • Cùng phép tính: (+)
  • Cùng nhóm ký hiệu: Nhóm ký hiệu 1
  • Tài khoản là tiết khoản của nhau: tài khoản 1381 là tiết khoản của tài khoản 138.
Giải pháp:

Kế toán cần kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các chỉ tiêu mà báo cáo liệt kê, loại bỏ công thức thiết lập trùng. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).

Tham khảo thêm các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính khác:
Xem thêm