Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách > 8. Kho, bán hàng > 8.2. Đã lập phiếu xuất kho nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu khác với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí

8.2. Đã lập phiếu xuất kho nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu khác với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí


Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có phiếu xuất kho bán hàng nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu không bằng với số lượng đã xuất kho, dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các phiếu xuất kho có sai sót.

Các trường hợp sai sót:
Trường hợp 1: Đã lập phiếu xuất kho bán hàng nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ

Trường hợp 2:  Số lượng ghi nhận doanh thu không bằng với số lượng đã xuất khoXem thêm