Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn

Trường hợp trong kỳ có các chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện chi tiết danh sách các chứng từ này.

Nguyên nhân:
Thông thường khi đã lập chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chọn đến chứng từ công nợ thì sẽ không thể bỏ ghi hay xóa được chứng từ công nợ này. Tuy nhiên có thể có những thao tác không chính thống gây ra lỗi chương trình làm cho các chứng từ công nợ này bị bỏ ghi hay xóa.
Giải pháp:
1. Nếu chứng từ công nợ chỉ bị Bỏ ghi: Kiểm tra và chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng thực tế, sau đó Ghi sổ lại.
2. Nếu chứng từ công nợ đã bị Xóa:
  • Lập lại chứng từ công nợ theo đúng thực tế.
  • Xóa chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chọn đến chứng từ công nợ đã bị xóa.
  • Lập chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá mới chọn đến chứng từ công nợ mới lập.

         Xem thêm