Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tệp > Ẩn/hiện thông tin

Ẩn/hiện thông tin


Cho phép Ẩn/hiện các thông tin nhập khẩu để giảm thiểu thông tin khi ghép cột dữ liệu nhập khẩu

Cách thao tác

  • Tại bước Ghép dữ liệu khi nhập khẩu từ Excel, nhấn Ẩn/hiện thông tin...
  • Xuất hiện giao diện Ẩn/hiện thông tin
  • Tích chọn các thông tin cần nhập khẩu, bỏ tích chọn các thông tin không cần nhập khẩu
  • Sau đó nhấn Đồng ý


Xem thêm