Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tệp > Quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu


Bao gồm các chức năng hỗ trợ kế toán quản lý các dữ liệu kế toán của doanh nghiệp trên phần mềm. => Chức năng này chỉ được thực hiện trên Máy chủ.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
Cách thao tác

  • Vào Menu Tệp\Quản lý dữ liệu (Nếu đang mở dữ liệu thì cần đóng dữ liệu kế toán trước khi thực hiện thao tác này).

  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm