Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó để sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 

2. Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
   3. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

   Lưu ý: Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2019 (VD: PMTAM1\MISASME2019). Nếu không tìm thấy máy chủ này có thể chọn máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017. Xem hướng dẫn chọn máy chủ SQL tại mục tại đây.
   4. Nhấn Phục hồi.
   5. Chọn dữ liệu cần phục hồi:
   • Tại mục Chọn tệp phục hồi: nhấn vào biểu tượng để chọn tệp dữ liệu cần phục hồi (là các tệp sao lưu có định dạng .mbk, .mbz, .zip).
   • Tại mục Tên dữ liệu kế toán: đặt lại tên của dữ liệu sẽ được phục hồi (nếu muốn).
   • Tại mục Đường dẫn lưu trữ DLKT: nhấn vào biểu tượng để chọn nơi lưu tệp dữ liệu sau khi được phục hồi xong. => Nên lưu dữ liệu được phục hồi tại ổ khác ổ cài đặt windows phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.

   6. Nhấn Phục hồi.


   Xem thêm