Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp chung > SQL Server > Không chọn đúng máy chủ SQL khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu

Không chọn đúng máy chủ SQL khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu


1. Biểu hiện:
Khi thực hiện các chức năng: Tạo mới dữ liệu; Tạo mới dữ liệu từ năm trước; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2019; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2019; Cập nhật dữ liệu từ QĐ 48 lên TT 133; Quản lý dữ liệu chương trình xuất hiện thông báo:

2. Cách khắc phục:

Các chức năng: Tạo mới dữ liệu; Tạo mới dữ liệu từ năm trước; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2019; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2019; Cập nhật dữ liệu từ QĐ 48 lên TT 133; Quản lý dữ liệu chương trình chỉ có thể thực hiện được trên máy chủ. Vì vậy:
1. Nếu đang sử dụng Máy trạm, thì cần chuyển sang Máy chủ để thực hiện các chức năng trên.
2. Nếu đang thực hiện trên Máy chủ, cần chọn đúng máy chủ SQL:
    Máy chủ SQL thông thường sẽ theo cấu trúc <Tên máy tính cài đặt máy chủ>\<Máy chủ SQL>, ví dụ: PMTAM1\MISASME2019 hoặc PMTAM1\MISASME2017Kế toán thực hiện kiểm tra tên máy tính cài đặt máy chủ và thông tin máy chủ SQL như sau:
Kiểm tra tên máy tính cài đặt máy chủ

Kiểm tra thông tin máy chủ SQL

=> Như vậy, nếu theo hình minh họa ở trên thì máy chủ SQL sẽ là hthoan\MISASME2019.


Xem thêm