Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp chung > SQL Server > Chương trình cảnh báo không kết nối được với máy chủ SQL Server thì làm thế nào?

Chương trình cảnh báo không kết nối được với máy chủ SQL Server thì làm thế nào?


1. Mô tả
Khi Đăng nhập vào phần mềm hoặc Tạo mới dữ liệu kế toán, chương trình xuất hiện cảnh báo

2. Cách khắc phục
Trường hợp 1: Máy chủ đăng nhập bình thường, máy trạm đăng nhập báo lỗi "Không kết nối được với máy chủ SQL Server"
=> Giải pháp: Kết nối lại máy trạm với dữ liệu trên máy chủ
Trường hợp 2: Máy chủ đăng nhập hoặc tạo mới dữ liệu kế toán báo lỗi "Không kết nối được với máy chủ SQL Server"
=> Giải pháp:
Lưu ý: Tại bước chọn Máy chủ SQL, cần nhập lại tên SQL theo tên SQL đã tạo ở bước 1.

Lưu ý: Tại bước chọn Máy chủ SQL, cần nhập lại tên SQL theo tên SQL đã tạo ở bước 1.

Lưu ý: Tại bước chọn Máy chủ kết nối, cần nhập lại tên SQL theo tên SQL đã tạo ở bước 1.


Xem thêm