Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Bắt đầu sử dụng > Kết nối với dữ liệu kế toán trên máy chủ

Kết nối với dữ liệu kế toán trên máy chủ


Do dữ liệu kế toán không được lưu trên máy trạm, nên máy trạm chỉ có thể làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác thuộc cùng mạng LAN (máy chủ). Để kết nối với dữ liệu kế toán trên máy chủ, thực hiện như sau:

Lỗi thường gặp khi Kết nối máy trạm với máy chủ. Xem tại đây.

1. Trên máy trạm, vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

2. Xuất hiện màn hình đăng nhập, nhấn Mở rộng.

3. Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên máy chủ điền vào máy trạm.
Lưu ý: Để lấy thông tin Máy chủ kết nối trên máy chủ, cần mở phần mềm trên máy chủ, sau đó thực hiện các thao tác tương tự như trên máy trạm.

4. Chọn dữ liệu kế toán muốn làm việc, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Máy chủ kết nối: Tên máy chủ kết nối thông thường sẽ là {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\{Tên máy chủ SQL}
  • Khi đăng nhập lần đầu tiên chương trình sẽ mặc định tên máy chủ kết nối là {Tên máy tính đầu tiên thuộc cùng mạng LAN có cài đặt máy chủ MISASME2019}\MISASME2019. Kế toán có thể sửa lại nếu cần (kế toán cần liên hệ với máy chủ để lấy được thông tin chính xác nhất).
Ví dụ: Máy chủ chứa dữ liệu kế toán có tên máy tính là HTHOA thì thông tin Máy chủ kết nối thông thường sẽ là HTHOA\MISASME2019.
  • Những lần đăng nhập sau sẽ hiển thị theo thông tin của lần đăng nhập gần nhất. Kế toán có thể sửa lại nếu cần.
  • Trường hợp không cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2019, mà nâng cấp từ MISA SME.NET 2017 lên, thì Máy chủ kết nối không thay đổi và thường sẽ là {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\MISASME2017. Ví dụ: HTHOA\MISASME2017


Xem thêm