Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn phân quyền để nhân viên Kế toán có quyền đăng nhập vào phần mềm và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Thêm người dùng

Bước 2: Gán vai trò cho người dùng

Bước 3: Phân quyền cho vai trò
3. Lưu ý
Nếu muốn thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm