Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn cách thay đổi vai trò, quyền hạn cho nhân viên
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trường hợp 1: Loại bỏ vai trò cũ của Nhân viên

Trường hợp 2: Gán thêm vai trò mới cho nhân viên

Trường hợp 3: Thay đổi quyền hạn của vai tròXem thêm