Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Bước 1: Xuất khẩu dữ liệu kế toán ra file .xml để nhập khẩu vào dữ liệu kế toán khác. Xem tại đây.
Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu kế toán khác sang để sử dụng. Xem tại đây.Xem thêm