Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép xem lại các lịch sử truy cập và biết được các thao tác trên phần mềm được thực hiện bởi người dùng nào (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu).
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Kiểm tra toàn bộ nhật ký truy cập

2.2. Kiểm tra nhật ký truy cập trên từng chứng từ
3. Lưu ý
  • Để lưu Nhật ký truy cập dưới định dạng file xml hoặc file excel và mở lại file nhật ký truy cập đã lưu. Xem tại đây.
  • Để xóa nhật ký truy cập. Xem tại đây.


Xem thêm