Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn cách thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán để làm việc.
2. Các bước thực hiện
Trường hợp 1: Tạo mới dữ liệu kế toán lần đầu

Trường hợp 2: Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước


Xem thêm