Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Việc đăng ký GPSD phải được thực hiện cho từng dữ liệu kế toán. Cách thực hiện như sau:
1. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn đăng ký GPSD, vào menu Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng.
Lưu ý: Chỉ có thể đăng nhập vào các dữ liệu còn hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn dùng thử.
2. Hoặc mở phần mềm (chưa đăng nhập vào phần mềm), vào menu Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng và đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn đăng ký GPSD (Cho phép đăng nhập vào cả dữ liệu đã hết hạn sử dụng/dùng thử).
Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào dữ liệu muốn đăng ký GPSD, có thể chọn lại dữ liệu khác như sau:
3. Nhấn Đăng ký mới.
4. Tại mục Mã chi nhánh: Chương trình sẽ mặc định theo Mã đơn vị khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức của chi nhánh đang làm việc. Kế toán có thể nhấn vào biểu tượng  để chọn lại chi nhánh khác hoặc nhập trực tiếp mã chi nhánh bằng tay.
Lưu ý: Nếu mỗi chi nhánh muốn sử dụng một giấy phép sử dụng riêng thì sẽ thực hiện đăng ký giấy phép cho từng chi nhánh (đăng ký cho chi nhánh nào thì vào mục Mã chi nhánh để chọn mã chi nhánh đó). Chi nhánh nào không đăng ký GPSD thì sẽ lấy theo giấy phép được tích chọn Là giấy phép ngầm định.
5. Thực hiện đăng ký GPSD theo 1 trong 2 cách:
Cách 1: Đăng ký GPSD trực tuyến

Cách 2: Đăng ký GPSD theo file GPSD
  Lưu ý:
1. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa.
2. Đối với đơn vị là công ty không có chi nhánh thì chỉ việc nhập mã công ty vào mục Mã chi nhánh.

3
. Để sửa lại giấy phép sử dụng, trên giao diện Quản lý giấy phép sử dụng, chọn giấy phép sử dụng và nhấn Sửa.
4. Khi tạo mới dữ liệu kế toán, chương trình sẽ tự động đăng ký GPSD cho dữ liệu theo GPSD đã có đang ngầm định trên phần mềm.


Xem thêm