Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép khai báo thông tin về một chi nhánh/phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp.

2. Cách thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức.
2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo cơ cấu tổ chức theo 1 trong các trường hợp sau:
Khai báo đơn vị là Tổng công ty/Công ty

Khai báo đơn vị là Chi nhánh

Khai báo đơn vị là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/Tổ/Đội
3. Lưu ý
Có thể khai báo nhanh đơn vị ngay khi: Khai báo nhân viên, Ghi tăng TSCĐ, Khai báo TSCĐ đầu kỳ, Khai báo CCDC đầu kỳ... bằng cách nhấn biểu tượng (hoặc nhấn phìm F9) tại mục Đơn vị/Đơn vị sử dụng.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh tài khoản ngân hàngXem thêm