Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chức năng cho phép người sử dụng gửi các phản hồi về lỗi hoặc các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.

Cách thao tác

  • Chọn chức năng Phản hồi tại màn hình danh sách chứng từ hoặc trên các chứng từ.
 
  • Lựa chọn mục đích phản hồi là muốn cải tiến, thêm tính năng hay thông báo lỗi khi thực hiện thao tác trên phần mềm.
  • Nhập nội dung phản hồi.
 
  • Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi nhận được yêu cầu.
  • Nhấn Gửi đi.

Lưu ý: Trường hợp muốn xem nội dung trả lời của MISA về những góp ý của mình, người sử dụng chọn chức năng Xem lịch sử phản hồi.
Xem thêm