Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn người dùng Quản trị hệ thống bàn giao lại quyền quản trị cho một người dùng khác trong trường hợp: người Quản trị hệ thống chuyển công tác, thay đổi vai trò, vị trí công việc...Khi đó, người được bàn giao có thể sử dụng tài khoản MISA của chính mình để thực hiện vai trò Quản trị hệ thống.
2. Hướng dẫn
1. Người dùng Quản trị hệ thống đăng nhập vào phần mềm.
Lưu ý: Tài khoản Quản trị hệ thống là tài khoản được thiết lập khi Tạo mới dữ liệu kế toánđược tích chọn Là quản trị hệ thống trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
2. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
3. Chọn người dùng muốn bàn giao Quyền quản trị hệ thống.
4. Nhấn chuột phải, chọn Bàn giao quyền quản trị.
5. Nhập mật khẩu (là mật khẩu dùng để đăng nhập phần mềm) để xác nhận việc bàn giao.
6. Nhấn Đồng ý. Khi đó, sẽ có các thay đổi sau:
  • Người được bàn giao sẽ trở thành Quản trị hệ thống.
  • Người Quản trị hệ thống sẽ chỉ còn vai trò admin.
Lưu ý: Phân biệt vai trò Quản trị hệ thống và vai trò admin.
  • Vai trò Quản trị hệ thống: Chỉ có một người dùng duy nhất đảm nhiệm vai trò Quản trị hệ thống. Quản trị hệ thống có thể thay đổi vai trò của admin.
  • Vai trò admin: Có thể có nhiều người dùng có vai trò admin, admin không được phép thay đổi vai trò của Quản trị hệ thống.


Xem thêm