Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép phân quyền từng nghiệp vụ trên các phân hệ, từng chức năng trên các chứng từ cho từng vai trò.

Cách thao tác
Các vai trò
mặc định của chương trình đã được thiết lập sẵn quyền hạn, có thể thiết lập lại quyền cho các vai trò như sau:

  • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.
  • Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó chọn chức năng Phân quyền trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Phân quyền):
 
  • Sau khi thực hiện phân quyền xong, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể thực hiện phân quyền nhanh cho các phân hệ, chức năng bằng cách sử dụng chức năng chuột phải:




Xem thêm