Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Giúp tạo tài khoản cho Kế toán đăng nhập vào phần mềm.
Lưu ý: Phải khai báo người dùng cho từng dữ liệu Kế toán.
1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, nhấn Thêm.
  2. Khai báo thông tin người dùng:
Lưu ý:
 • Phải nhập chính xác thông tin Số điện thoại/Email của người dùng, để phục vụ đăng ký tài khoản và đăng nhập vào phần mềm.
 • Với dữ liệu sử dụng 2 hệ thống sổ, cần tích chọn hệ thống sổ cho phép người dùng làm việc.

3. Nhấn Đồng ý.
4. Chương trình sẽ gửi tin nhắn SMS hoặc Email đến địa chỉ đã khai báo ở trên để thông báo quyền truy cập cho người dùng:
 • Nếu người dùng chưa có tài khoản MISA: Nhấn Đăng ký tài khoản ngay và thực hiện đăng ký tài khoản MISA ID (theo Số điện thoại/Email đã được phân quyền). Sau đó, sử dụng tài khoản MISA ID vừa đăng ký để truy cập vào dữ liệu kế toán được phân quyền.

 • Nếu người dùng đã có tài khoản MISA: Sử dụng tài khoản MISA ID đã có để truy cập vào dữ liệu kế toán được phân quyền.

Lưu ý:
 • Khi có kết nối internet, chương trình không cho phép sửa thông tin Số điện thoại/Email của người dùng. Khi bị mất kết nối internet, nếu Kế toán sửa thông tin người dùng thì cần lưu ý các nội dung sau:
  • Nếu sửa Số điện thoại/Email thì khi có kết nối internet người dùng chỉ có thể đăng nhập với Tên đăng nhập Mã người dùng (thay vì Số điện thoại/Email như trước đây), đồng thời cần cập nhật lại tài khoản misa để đăng nhập vào phần mềm.
  • Nếu sửa Mật khẩu thì khi có kết nối internet Mật khẩu này sẽ không còn hiệu lực. Người dùng phải đăng nhập bằng Mật khẩu cũ (Mật khẩu trước khi sửa), kể cả khi tiếp tục bị mất kết nối internet thì vẫn sử dụng Mật khẩu cũ (Mất khẩu trước khi sửa) để đăng nhập.
  • Nếu sửa các thông tin khác như Họ và đệm, Tên. Khi có kết nối internet, phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin này theo thông tin của tài khoản MISAID (được đăng ký bằng Số điện thoại/Email ở trên). Nếu muốn thay đổi các thông tin này thì phải thực hiện chức năng Cập nhật thông tin cá nhân để thay đổi thông tin.
Lưu ý: Với đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn):
 • Khi khai báo người dùng cần khai báo bổ sung Mật khẩu (làm mật khẩu để người dùng đăng nhập vào phần mềm).

 • Người phân quyền cần thông báo cho người dùng tài khoản đăng nhập vào phần mềm:
  • Tên đăng nhập = Mã người dùng (Ví dụ: PMTAM)
  • Mật khẩu = Mật khẩu khai báo khi thêm mới người dùng


Xem thêm