Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nếu Kế toán chưa khai báo đủ Số điện thoại/Email hoặc Số điện thoại/Email chưa được xác thực thì chương trình sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu xác thực ở góc trên bên phải màn hình:
Lưu ý: Thông báo này chỉ xuất hiện từ lần đăng nhập thứ 2 trở đi
Trường hợp 1: chưa khai báo đủ 2 thông tin Email/Số điện thoại: chương trình hiển thị thông báo
1. Nhấn Cập nhật ngay.
2. Cập nhật bổ sung Số điện thoại hoặc Email còn thiếu. Nhấn Tiếp tục.

3. Nhập Mã xác nhận được gửi về Số điện thoại/Email ở trên.
4. Nhấn Xác thực.

5. Chương trình hiển thị thông báo thực hiện thành công.
Trường hợp 2: Đã khai báo cả Email và Số điện thoại nhưng chưa xác thực 1 trong 2 thông tin: chương trình hiển thị thông báo
1. Nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Trường hợp Số điện thoại/Email không chính xác thì nhấn Đây không phải Số điện thoại/Email của tôi và cập nhật lại cho đúng. Sau đó thực hiện xác thực Số điện thoại/Email.
2. Nhập mã xác nhận đã được gửi đến Số điện thoại/Email chưa được xác thực.
3. Nhấn Xác nhận. Chương trình hiển thị thông báo xác nhận thành công.


Xem thêm