Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Khai báo thông tin Đăng ký tài khoản.
2. Nhấn Đăng ký.

3. Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại vừa nhập ở trên.
4. Nhấn Xác nhận.
5. Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID là Số điện thoại và Mật khẩu khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET
Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET, cần thực hiện xác nhận email.


Xem thêm