Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép phân quyền cho người dùng có quyền xem dữ liệu trên ứng dụng SME.NET MOBILE
2. Hướng dẫn
Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có mạng internet và bởi người dùng có quyền ADMIN.
1. Đăng nhập vào dữ liệu muốn phân quyền (dữ liệu cho phép người dùng được xem trên ứng dụng MISA SME Mobile.)
2. Vào menu Hệ thống, chọn Quản lý người dùng Mobile.
3. Khai báo thông tin người dùng muốn phân quyền, nhấn Thêm.
Lưu ý: Phải nhập chính xác thông tin Số điện thoại Email của người dùng, để phục vụ đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng SME.NET MOBILE.

4. Nhấn Đóng. Chương trình sẽ gửi email và tin nhắn SMS đến địa chỉ đã khai báo ở trên để thông báo quyền truy cập cho người dùng, đồng thời hướng dẫn các bước thực hiện để có thể sử dụng ứng dụng SME.NET MOBILE.
Lưu ý:
  • Xem hướng dẫn để bắt đầu sử dụng ứng dụng SME.NET MOBILE tại đây.
  • Để cắt quyền xem dữ liệu trên SME.NET MOBILE người dùng, nhấn Xóa.
    Xem thêm