Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn các bước để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2019 một cách nhanh chóng.
2. Hướng dẫn
  Các thuê bao MISA SME.NET 2017 còn thời hạn cập nhật đến phiên bản MISA SME.NET 2019, thì có thể thực hiện nâng cấp lên MISA SME.NET 2019 theo các bước sau:
  Lưu ý:
  • Còn thời hạn cập nhật đến phiên bản MISA SME.NET 2019 nghĩa là: Ví dụ thuê bao MISA SME.NET 2017 có thời hạn cập nhật đến ngày 31/01/2019; phần mềm MISA SME.NET 2019 có phiên bản R2 phát hành ngày 28/12/2018 và phiên bản R3 phát hành ngày 05/02/2019. Khi đó khách hàng có thể nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2019 phiên bản R2, nhưng không thể nâng cấp lên phiên bản R3.
  • Cần cập nhật MISA SME.NET 2017 lên phiên bản R38 (nếu đang ở phiên bản thấp hơn) trước khi thực hiện nâng cấp lên MISA SME.NET 2019. Xem hướng dẫn tại đây.
  1. Nên sao lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu (nếu cần). Xem hướng dẫn sao lưu tại đây.
  2. Mở phần mềm MISA SME.NET 2017, nhấn Hủy bỏ.
  3. Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.
  4. Nhấn Yes.
  5. Chương trình hiển thị phiên bản MISA SME.NET 2019 cao nhất có thể cập nhật.
  6. Nhấn Cập nhật.

  7. Chương trình thực hiện nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2019.

  8. Trên thông báo các chương trình cần đóng, nhấn Đồng ý.

  9. Sau khi nâng cấp xong, toàn bộ dữ liệu trên MISA SME.NET 2017 sẽ được chuyển lên MISA SME.NET 2019. Đồng thời, giấy phép sử dụng (GPSD) trên MISA SME.NET 2019 cũng được tự động cập nhật theo thời hạn GPSD trên MISA SME.NET 2017.
  10. Trên màn hình Desktop, nhấn vào biểu tượng phần mềm MISA SME.NET 2019 để mở phần mềm.

  11. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn làm việc, và nhấn Đồng ý để chuyển đổi dữ liệu kế toán lên phiên bản mới được cập nhật (việc chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới chỉ cần thực hiện trên 1 máy tính, các máy khác sau khi nâng cấp lên phiên bản mới thì chỉ cần đăng nhập vào dữ liệu này để làm việc)
  3. Lưu ý
  1. Trên 1 số Windows (VD: Wins 7), sau khi nâng cấp thì trên màn hình Desktop của máy tính hiển thị cả Icon của MISA SME.NET 2019 và MISA SME.NET 2017 (nhưng chỉ làm việc được trên MISA SME.NET 2019), khách hàng có thể refresh lại màn hình (Nhấn chuột phải, chọn refresh) để mất Icon của MISA SME.NET 2017.
  2. Sau khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2019, nếu khách hàng cài đặt lại sản phẩm MISA SME.NET 2017 thì sẽ không tiếp tục sử dụng được MISA SME.NET 2019 nữa và cũng không sử dụng MISA SME.NET 2017 để đăng nhập vào các dữ liệu đã chuyển đổi lên MISA SME.NET 2019 nữa => Trường hợp muốn sử dụng đồng thời MISA SME.NET 2017 thì cần tạo bộ chạy riêng, xem hướng dẫn tại đây.
  3. Sau khi cập nhật sản phẩm từ MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2019, trên Control Panel vẫn hiển thị sản phẩm là MISA SME.NET 2017. Vì vậy, nếu muốn gỡ phần mềm MISA SME.NET 2019 thì vào Control panel\Uninstall a program chọn icon MISA SME.NET 2017 để gỡ bỏ.

  4. Tìm hiểu các điểm khác biệt giữa MISA SME.NET 2017 so với MISA SME.NET 2019 tại đây.
  5. Tìm hiểu một số tình huống phát sinh khi nâng cấp phần mềm tại đây.  Xem thêm