Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

 

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2019 cho 02 trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48:
  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ15:


Xem thêm