Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép khôi phục lại dữ liệu để làm việc từ tệp dữ liệu gốc của chương trình (có định dạng .smd), tệp dữ liệu gốc này cũng giống như một bản sao lưu, nhưng luôn tự động cập nhật các thay đổi mới nhất mỗi khi có sự thay đổi trên dữ liệu. Chức năng này thường được sử dụng trong các trường hợp như:
  • Máy tính chứa dữ liệu bị lỗi, hỏng đột ngột, phải cài lại Win, và Kế toán không kịp sao lưu dữ liệu.
  • Kế toán thực hiện chức năng gỡ bỏ dữ liệu kế toán để xóa dữ liệu do không còn nhu cầu theo dõi nữa, nhưng sau đó lại muốn phục hồi lại dữ liệu kế toán này.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 

2. Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
3. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2019 (VD: PMTAM1\MISASME2019). Nếu không tìm thấy máy chủ này có thể chọn máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017. Xem hướng dẫn chọn máy chủ SQL tại mục tại đây.
4. Nhấn Đăng ký.
    5. Lựa chọn cách đăng ký:
  • Đăng ký từ tệp: Sử dụng trong trường hợp máy tính bị hỏng phải cài lại Win và Kế toán không kịp sao lưu dữ liệu:
  • Nhấn vào biểu tượng để chọn dữ liệu gốc cần đăng ký (có đuôi .smd)
  • Đăng ký dữ liệu có sẵn trên máy chủ SQL: Sử dụng trong trường hợp: Kế toán thực hiện chức năng gỡ bỏ dữ liệu kế toán để xóa dữ liệu do không còn nhu cầu theo dõi nữa, nhưng sau đó lại muốn phục hồi lại dữ liệu kế toán này.
  • Tích chọn vào các dữ liệu cần đăng ký lại
Lưu ý: Chỉ chọn được các dữ liệu đã được gỡ bỏ với chế độ Vẫn giữ trong máy chủ SQL

6. Nhấn Đăng ký. Chương trình hiển thị thông báo đăng ký thành công.


Xem thêm