Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nghiệp vụ


STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2019

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

1

Danh sách thu, chi

Thu tiền

Điểm khác:

 • Gộp chung danh sách Phiếu thu, Phiếu chi để kế toán thanh toán chỉ cần làm việc trên 1 giao diện mà không phải chuyển qua nhiều giao diện.
 • Có thể lọc riêng được danh sách phiếu thu, phiếu chi riêng tại danh sách thu, chi.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Để lọc riêng danh sách phiếu thu, phiếu chi tại màn hình danh sách:
  • Thiết lập Kỳ cần lọc chứng từ.
  • Chọn Phiếu thu hoặc Phiếu chi ở mục Loại.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.

Tách riêng 2 danh sách phiếu thu, phiếu chi riêng.

2

Thu tiền

Thu tiền khách hàng

Điểm khác:

 • Khi thu tiền là ngoại tệ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ thu tiền khách hàng nếu có chênh lệch tỷ giá.
 • Cho phép xem lại hóa đơn công nợ để kiểm tra trước khi thu tiền.
 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: khi thu tiền cho khách hàng này xong, có thể thực hiện thu cho khách hàng khác ngay mà không phải nhấn chuột để thêm chứng từ thu tiền mới.
 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: bổ sung chức năng Thu tiền KH hàng loạt cho phép thu tiền cho nhiều khách hàng trên cùng 1 chứng từ thu tiền (đáp ứng cho các DN như đại lý phân phối hàng, DN về dịch vụ công ích...).

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Thu tiền khách hàng hoặc nhấn chọn chức năng Thu tiền khách hàng trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình (Đối với trường hợp thu tiền khách hàng hàng loạt thì nhấn Thu tiền khách hàng hàng loạt trên trên tác nghiệp)
 • Khai báo thông tin loại tiền ngoại tệ, tỷ giá nếu cần.
 • Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn chứng từ công nợ có liên quan.
 • Nhấn Thu tiền.

Khi thu tiền ngoại tệ thì không hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ thu tiền khách hàng, kế toán thực hiện chức năng xử lý chênh lệch tỷ giá riêng.

3

Thu tiền hoàn thuế GTGT

Điểm khác:

 • Nghiệp vụ này rất ít xảy ra nên không tách thành phiếu thu hoàn thuế riêng như MISA SME.NET 2012. Thu hoàn thuế chỉ là 1 lý do thu trong chứng từ thu tiền.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Thu tiền .
 • Chọn lý do là Thu hoàn thuế GTGT.

Có chức năng hoàn thuế riêng.

4

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Điểm khác:

 • Trên chứng từ thu tiền, chọn lý do nộp quỹ là Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do là Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ.

Làm phiếu thu thông thường.

5

Thu hoàn ứng

Điểm khác:

 • Trên chứng từ thu tiền, chọn lý do nộp quỹ là Thu hoàn ứng, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do là Thu hoàn ứng.

Làm phiếu thu thông thường.

6

Các nghiệp vụ thu tiền mặt khác

Điểm khác:

 • Làm phiếu thu thông thường với lý do thu là Khác, kế toán tự nhập lý do thu tiền.
 • Bỏ tab Thuế ở phiếu thu
 • => Kế toán nên thực hiện nghiệp vụ này ở phân hệ Bán hàng để thuận tiện cho việc quản lý hóa đơn đầu ra.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Bán hàng.
 • Chọn tab Bán hàng.
 • Nhấn Thêm.
 • Chọn loại chứng từ bán hàng.
 • Chọn phương thức thanh toán là Thu tiền ngay.
 • Làm phiếu thu thông thường.
 • Có tab Thuế trên phiếu thu để kế toán nhập số hóa đơn đầu ra trong trường hợp không in hóa đơn trên phần mềm.

7

Chi tiền

Trả tiền nhà cung cấp

Điểm khác:

 • Khi trả tiền là ngoại tệ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ trả tiền nhà cung cấp nếu có chênh lệch tỷ giá.
 • Cho phép xem lại hóa đơn công nợ để kiểm tra trước khi trả tiền.
 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: khi trả tiền cho nhà cung cấp này xong, có thể thực hiện trả cho nhà cung cấp khác ngay mà không phải nhấn chuột để thêm chứng từ trả tiền mới.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Trả tiền nhà cung cấp hoặc nhấn chọn chức năng Trả tiền nhà cung cấp trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình.
 • Khai báo thông tin loại tiền ngoại tệ, tỷ giá nếu cần.
 • Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn chứng từ công nợ có liên quan.
 • Nhấn Trả tiền.

Khi trả tiền ngoại tệ thì không tự hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ trả tiền, có chức năng xử lý chênh lệch tỷ giá riêng.

8

Chi tiền nộp thuế

 

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Điểm khác:

 • Trên giao diện nộp thuế không khai báo ngày và số chứng từ như MISA SME.NET2012 mà khi thực hiện Nộp thuế, chương trình mới sinh ra Phiếu chi/Ủy nhiệm chi để kế toán kiểm tra trước khi cất

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Nộp thuế hoặc nhấn chọn chức năng Nộp thuế trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình.
 • Chọn Loại thuế Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • Chọn Ngày nộp thuế, phương thức thanh toán.
 • Nhấn Nộp thuế.

 

9

Nộp thuế TNCN

Điểm khác:

 • Gộp chung nộp thuế TNCN với thuế khác (Vì thực tế không có nhu cầu hạch toán nộp thuế theo từng nhân viên).

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Nộp thuế hoặc nhấn chọn chức năng Nộp thuế trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình.
 • Chọn Loại thuế Thuế khác.
 • Chọn Ngày nộp thuế, phương thức thanh toán.
 • Tích chọn Thuế thu nhập cá nhân ở tab Chi tiết khoản thuế.
 • Nhấn Nộp thuế.

Nộp thuế TNCN cho từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên.

10

Nộp thuế khác (GTGT, TNCN, TTĐB..)

Giống MISA SME.NET2012

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Nộp thuế hoặc nhấn chọn chức năng Nộp thuế trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình.
 • Chọn Loại thuế Thuế khác
 • Chọn Ngày nộp thuế, phương thức thanh toán.
 • Tích chọn khoản thuế cần nộp tại tab Chi tiết khoản thuế.
 • Nhấn Nộp thuế.

 

11

Chi tiền trả lương

Trả lương cho nhân viên

Điểm khác:

 • Cho phép thực hiện trả lương cho từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên và theo dõi được công nợ lương của từng nhân viên (giống MISA SME.NET2012).
 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Trường hợp TK 334 chi tiết theo nhân viên thì vẫn trả lương được nếu trong tháng có bảng lương tạm ứng và chưa hạch toán chi phí lương.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Trả lương hoặc nhấn chọn chức năng Trả lương trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình.
 • Chọn Ngày trả lương, phương thức thanh toán.
 • Tích chọn những nhân viên muốn trả lương.
 • Nhấn Trả lương.

Cho phép thực hiện trả lương cho từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên. Đồng thời, theo dõi được công nợ lương của từng nhân viên.

12

Chi tiền Nộp bảo hiểm

Nộp các loại bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

Làm giống MISA SME.NET2012: cho phép lập chứng từ để nộp bảo hiểm.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Nộp bảo hiểm hoặc nhấn chọn chức năng Nộp bảo hiểm trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình.
 • Chọn Ngày nộp bảo hiểm, phương thức thanh toán.
 • Tích chọn khoản bảo hiểm cần nộp tại tab Thông tin chi tiết.
 • Nhấn Nộp bảo hiểm.

Cho phép lập chứng từ để nộp bảo hiểm.

13

Chi tiền

Chi tạm ứng cho nhân viên

Điểm khác:

 • Trên chứng từ chi tiền, chọn lý do chi là Tạm ứng cho nhân viên, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Chi tiền.
 • Chọn lý do là Tạm ứng cho nhân viên.

Làm phiếu chi thông thường.

14

Rút tiền mặt gửi vào ngân hàng

Điểm khác:

 • Trên chứng từ chi tiền, chọn lý do chi là Gửi tiền vào ngân hàng, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Chi tiền.
 • Chọn lý do là Gửi tiền vào ngân hàng.

Làm phiếu chi thông thường.

15

Các nghiệp vụ chi tiền khác

Điểm khác:

 • Làm phiếu chi thông thường với lý do chi là Khác.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Thu, chi tiền.
 • Nhấn Thêm\Chi tiền.
 • Chọn lý do là Chi khác.

Làm phiếu chi thông thường.

16

Chuyển tiền nội bộ tiền mặt

Chuyển tiền mặt từ chi nhánh này cho chi nhánh khác

Điểm khác:

 • Bỏ chức năng chuyển tiền nội bộ tiền mặt.

Có chức năng chuyển tiền nội bộ tiền mặt riêng.

17

Kiểm kê quỹ

Kiểm kê thực tế quỹ định kỳ

Điểm khác:

 • Hỗ trợ lập bảng kiểm kê quỹ và đối chiếu chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ, xử lý lập chứng từ thu, chi khi phát hiện thừa, thiếu.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Quỹ.
 • Chọn tab Kiểm kê.
 • Nhấn Thêm.

Không làm.

18

Tích hợp vai trò thủ quỹ tham gia vào hế thống

Thủ quỹ quản lý nhập, xuất, tồn quỹ tại doanh nghiệp độc lập với sổ sách của kế toán

Điểm khác:

 • Có thêm màn hình riêng cho thủ quỹ để ghi chép việc thu, chi tồn quỹ thực tế độc lập với kế toán.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Thủ quỹ.
 • Chọn tab tương ứng trên màn hình để thao tác nghiệp vụ liên quan.

Không hỗ trợ thủ quỹ ghi chép trên hệ thống, thủ quỹ quản lý riêng ngoài Excel hoặc ghi Sổ bản cứng.

19

Dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền thu, chi và tồn (tiền mặt và tiền gửi) tại một thời điểm trong tương lai

Điểm khác:

 • Cho phép xem dự báo dòng tiền thu, chi và tồn tại một thời điểm trong tương lai căn cứ vào hạn thanh toán trên các hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng chưa thu tiền.

Cách thao tác:

 • Vào phân hệ Qũy.
 • Chọn tab Dự báo dòng tiền.
 • Chọn chi nhánh, Đến ngày (Tích chọn mục Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc nếu cần).
 • Nhấn Lấy dữ liệu.

Không làm.

 

 
2. Báo cáo

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET 2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET 2019

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET 2019

1

Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình.
 • Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
 • Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu trên thanh công cụ, chọn Mẫu ngoại tệ.

2

Sổ nhật ký chi tiền

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình.
 • Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
 • Trên màn hình giao diện báo cáo, lọc số phiếu thu trống => Khi đó, chương trình sẽ liệt kê các dòng phát sinh chi tiết giống như Sổ nhật ký chi tiền. (Nếu muốn lọc theo từng TK đối ứng thì lọc tại cột TK đối ứng hoặc thực hiện nhóm cột TK đối ứng).

3

S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình.
 • Chọn nhóm báo cáo Thủ quỹ\Sổ quỹ tiền mặt.

4

S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu quản trị)

Sổ quỹ tiền mặt

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình.
 • Chọn nhóm báo cáo Thủ quỹ\Sổ quỹ tiền mặt.
 • Trên báo cáo này nhấn chuột phải chọn chức năng Cất thành mẫu mới.
 • Đặt tên mẫu giống như trên MISA SME.NET 2012.
 • Tích chọn hiển thị thêm cột Đối tượng.
 • Nhấn Đồng ý.

5

S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ kề toán chi tiết quỹ tiền mặt

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình.
 • Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

6

Sổ nhật ký thu tiền

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình.
 • Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
 • Trên màn hình giao diện kết quả báo cáo, lọc số phiếu chi trống => Khi đó, chương trình sẽ liệt kê các dòng phát sinh thu tiền giống như Sổ nhật ký thu tiền. (Nếu muốn lọc theo từng TK đối ứng thì lọc tại cột TK đối ứng hoặc thực hiện nhóm cột TK đối ứng).

 

 

 
Xem thêm