Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập đơn đặt hàng từ các báo giá đã được lập trên tab Báo giá.

Cách thao tác

  • Khi khai báo một đơn đặt hàng, nhấn vào biểu tượng để chọn báo giá.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá:
    • Nếu đơn đặt hàng được lập từ một báo giá, kế toán chọn báo giá tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu đơn đặt hàng được chọn từ nhiều báo giá, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được đặt hàng theo báo giá, nhấn Đồng ý.
  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra đơn đặt hàng. 

Xem thêm

Tìm nhanh báo giá

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng) Xem thêm