Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Mục đích: Xem được tồn kho của các mặt hàng trên đơn đặt hàng.
1. Trên Đơn đặt hàng, nhấn Xem SL tồn chưa đặt hàng. Trong đó:
  • Số lượng tồn: là số lượng tồn thực tế tính đến thời điểm lập đơn đặt hàng.
  • Số lượng tồn chưa đặt hàng = Số lượng tồn - (Số lượng đặt hàng - Số lượng đã giao)

Lưu ý:
  • Số lượng đặt hàng, Số lượng đã giao không bao gồm đơn đặt hàng hiện tại và các đơn đặt hàng có tình trạng Đã hủy bỏ, Hoàn thành.
2. Để xem số lượng tồn chi tiết theo từng kho, tích chọn Xem chi tiết theo từng kho.
Lưu ý: Để xem chi tiết theo từng kho thì:
  • Khi khai báo đơn đặt hàng phải khai báo VTHH chi tiết theo từng kho.
  • Để hiển thị được cột Kho lên Đơn đặt hàng, cần sửa mẫu Đơn đặt hàng. Xem tại đây.


Xem thêm