Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  • Mục NV Bán hàng: Chọn nhân viên bán hàng tương ứng, nếu muốn theo dõi tình hình thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng.
  • Mục Điều khoản TT: Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.
  • Tích chọn Tính giá thành, nếu đơn vị áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn hàng.  • Xem thêm