Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phản ánh tình hình thực hiện các đơn đặt hàng phát sinh trong kỳ: số lượng đã giao, số lượng còn lại, doanh số đã thực hiện, doanh số chưa thực hiện của từng đơn đặt hàng:
 
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
2. Chọn báo cáo 10.Tình hình thực hiện đơn đặt hàng.
3. Chọn khoảng thời gian (chương trình sẽ thống kê các đơn đặt hàng có Ngày đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn).
4. Nếu muốn thống kê báo cáo theo các chỉ tiêu khác như: Đơn vị, Nhân viên, Nhóm KH... thì chọn thông tin tương ứng.
5. Tích chọn Hàng hóa, Khách hàng (chương trình sẽ thống kê các đơn đặt hàng chứa Hàng hóa và của Khách hàng đã chọn).
6. Nhấn Đồng ý.
7. Để xem báo cáo theo một chỉ tiêu nào đó (Ví dụ như hình trên là đang xem theo chỉ tiêu Tên khách hàng) cần thiết lập theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm