Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Báo cáo giúp: Biết được doanh số bán hàng của các nhân viên trong kỳ, Nhân viên nào có doanh số bán hàng cao nhất
1. Vào mục Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng.
2. Tại mục Thống kê theo: chọn Nhân viên.
3. Thiết lập các tham số khác như: Chi nhánh (nếu muốn xem báo cáo theo Chi nhánh bất kỳ); Kỳ báo cáo; Đơn vị (nếu muốn xem báo cáo theo Đơn vị bất kỳ)
4. Tích chọn các nhân viên muốn thống kê lên báo cáo.
5. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm