Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Để tra cứu các báo cáo trên MISA SME.NET 2019, chọn báo cáo cụ thể trên từng nhóm sau đó đọc nội dung ở cột Cách xem trên MISA SME.NET 2019. Để xem chi tiết và tùy chỉnh báo cáo tham khảo Tại đây.
Nhóm Báo cáo tài chính

Nhóm Sổ kế toán

Nhóm báo cáo Ngân sách

Nhóm báo cáo Quỹ

Nhóm báo cáo Ngân hàng

Nhóm báo cáo Mua hàng

Nhóm báo cáo Bán hàng

Báo cáo Quản lý hóa đơn

Báo cáo Kho

Báo cáo TSCĐ

Báo cáo tiền lương

Báo cáo Thuế

Báo cáo Giá thành

Báo cáo CCDC

Báo cáo Hợp đồngXem thêm