Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi

Đơn vị chưa hoàn thiện số liệu năm cũ nhưng đã có phát sinh các chứng từ của năm mới. Vậy có nên nhập tiếp các phát sinh của năm mới trên dữ liệu của năm cũ không?

2. Trả lời

Khi hết năm tài chính, nếu đơn vị vẫn chưa hoàn thành số liệu quyết toán của năm đó thì đơn vị nên nhập tiếp chứng từ năm mới trên dữ liệu hiện tại.

3. Cách thực hiện
1. Không cần khóa sổ dữ liệu năm cũ.
2. Hạch toán đồng thời các chứng từ của năm cũ và năm mới trên dữ liệu của năm cũ.
Lưu ý:
  • Khi hạch toán và chỉnh sửa số liệu của năm cũ, nên chọn lại ngày hạch toán (theo năm cũ) để không mất công sửa lại năm hạch toán trên chứng từ.

  • Số chứng từ phải được đánh liên tục. Ví dụ: Năm cũ đã có phát sinh số chứng từ là PC001thì sang năm mới số chứng từ phải là số tiếp theo như PC002... Nếu muốn phân biệt số chứng từ giữa năm cũ và năm mới thì có thể đánh số chứng từ là PC001/19 hoặc PC0001. Sau này khi anh/chị tách DLKT rồi thì có thể thao tác đánh lại số chứng từ theo hướng dẫn tại đây.
3. Sau khi hoàn thiện số liệu quyết toán năm cũ, mới tách riêng dữ liệu của năm mới. Để chuyển danh mục, số dư và các phát sinh của năm mới sang một dữ liệu khác, xem hướng dẫn tại đây


Xem thêm