Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi

Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?
2. Cách thực hiện
TH1: Chỉ sai số dư của 1 số tài khoản theo dõi tổng tiền. Ví dụ TK 1111, 133, 3331, 421...

TH2: Sai số dư của nhiều tài khoản tổng hợp và chi tiết, mất nhiều thời gian sửa thủ công
3. Lưu ý
1. Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh: Sau khi nhập khẩu lại số dư, cần thực hiện Bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ. Khi đó, cần mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.
2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.


Xem thêm