Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi

Không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi nộp báo cáo tài chính năm thì làm thế nào?

2. Cách thực hiện

 • Bước 1: Đặt lại mật khẩu cho tài khoản admin. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: nếu trước đó chưa có mật khẩu thì để trống dòng “mật khẩu cũ”.
 • Bước 2: Tạo thêm tài khoản đăng nhập cho nhân viên. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Bước 3: Chọn vai trò cho tài khoản mới thêm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Bước 4: Phân quyền cho vai trò của nhân viên
  • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn
  • Tích chọn vai trò muốn phân quyền, chọn Phân quyền.
  • Chọn Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khóa sổ, bỏ khóa sổ. Bỏ tích chọn ô Sử dụng.
  Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền tại đây.
 • Bước 5: Khóa sổ kỳ kế toán. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Nếu muốn sửa lại số liệu đã khóa sổ phải thực hiện bỏ khóa sổ. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm