Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép máy trạm nén được dữ liệu khi sao lưu, giúp tiết kiệm dung lượng trên máy chủ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu.
2. Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu.
3. Chọn thư mục ngầm định sau lưu bằng cách nhấn biểu tượng : chương trình sẽ hiển thị danh sách các thư mục được máy chủ chia sẻ quyền đọc và ghi cho máy trạm.
4. Chọn thư mục sao lưu được máy chủ chia sẻ. Nhấn OK.

5. Trường hợp không nhìn thấy hoặc không chọn được thư mục sao lưu do máy chủ chia sẻ thì xem hướng dẫn dưới đây:
Hướng dẫn máy chủ chia sẻ thư mục sao lưu cho máy trạm
6. Nhấn Đồng ý.
3. Lưu ý:
  • Mỗi máy sẽ tự thiết lập việc có nén dữ liệu sao lưu hay không và thư mục để lưu file sao lưu trên máy chủ.
  • Riêng thiết lập thời điểm sao lưu sẽ không ăn theo từng máy mà cho toàn bộ dữ liệu, nghĩa là: một máy bất kỳ thiết lập thời điểm sao lưu (Ví dụ: Không sao lưu khi kết thúc chương trình) cho dữ liệu A, thì tất cả các máy khác sử dụng dữ liệu A sẽ "Không sao lưu khi kết thúc chương trình".

  • Nếu máy trạm không thiết lập cơ chế sao lưu thì sẽ mặc định sao lưu như sau:
    • Thời điểm sao lưu: Lấy theo thiết lập trên máy thiết lập gần nhất.
    • Thư mục sao lưu: Lấy theo thư mục ngầm định ban đầu của chương trình là D:\MISA SME.NET 2019 Backup.
    • Không nén tệp dữ liệu khi sao lưu.


Xem thêm