Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Thuế > Làm thế nào để chọn được thuế suất trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu

Làm thế nào để chọn được thuế suất trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu


Câu hỏi: Làm thế nào để chọn được thuế suất 2%, 3%, 5%,... trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn:
Cách 1: Trường hợp các vật tư hàng hóa đều áp dụng chung một mức thuế suất, có thể thiết lập mức thuế suất áp dụng chung trên tất cả các chứng từ bán hàng

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
  • Tại mục Xác định nhóm ngành nghề chính tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên Doanh thu, chọn nhóm ngành nghề theo nhóm ngành nghề chính của đơn vị.

  • Khi lập các chứng từ có phát sinh thuế GTGT (Ví dụ: Chứng từ bán hàng), chương trình sẽ tự động chọn nhóm ngành nghề theo nhóm ngành nghề đã thiết lập ở trên.
Lưu ý: Vẫn có thể chọn lại nhóm ngành nghề khác cho đúng với thực tế tại đơn vị.
Cách 2: Trường hợp đơn vị có nhiều vật tư hàng hóa, áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì có thể thiết lập mức thuế suất áp dụng riêng cho từng vật tư hàng hóa.
  • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa
  • Chọn vật tư hàng hóa muốn thiết lập thuế suất thuế GTGT.
  • Tại mục Nhóm ngành nghề tình thuế GTGT: Chọn mức thuế suất tương ứng.
  • Khi lập chứng từ bán hàng có chọn đến VTHH này, chương trình sẽ tự động chọn nhóm ngành nghề theo nhóm ngành nghề đã thiết lập ở trên
Lưu ý: Với các VTHH không được thiết lập thuế suất thuế GTGT, khi lập chứng từ bán VTHH này, chương trình sẽ ngầm định theo mức thuế suất thiết lập ở menu Hệ thống\Vật tư hàng hóa (như ở cách 1)


Xem thêm